–   Ewangelia wg św. Mateusza   –

Rozdziały:

1 2345678910111213141516171819202122232425262728


1

DZIECIĘCTWO JEZUSA

Rodowód Jezusa

1 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

2 Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;

3 Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama;

4 Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona;

5 Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego,

6 a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza.

7 Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy;

8 Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza;

9 Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza;

10 Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;

11 Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

12 Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela;

13 Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora;

14 Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda;

15 Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;

16 Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

17 Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

 

Narodzenie Jezusa

18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, [Vt-1,18, Vt-1,19, Vt-1,20, Vt-1,21, Vt-1,22] wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego [Vt-1,59]

19 [Vt-1,21, Vt-1,43] Mąż Jej, Józef [Vt-1,59], który był człowiekiem sprawiedliwym [Vt-2,103] i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie [Vt-2,103].

20 [Vl-1,43] Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».

22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:

23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami".

24 [Vt-1,42] Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,

25 lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus