–   Ewangelia wg św. Łukasza   –

Rozdziały:

123456789101112131415161718192021222324


2

Narodzenie Jezusa [Vt-1,44]

1 [Vt-2,37] W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.

2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz

3 [Vt-2,103] Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

4 [Vt-1,46] Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,

5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

6 [Vt-1,46, Vt-1,47, Vt-2,37] Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.

7 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

 

Pasterze u żłóbka [Vt-1,49, Vt-1,50] [zob. Vt-2,39, Vt-2,40]

8 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.

9 Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.

10 Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:

11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».

13 [Vt-2,103] I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

14 «Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania»

15 [Vt-2,103] Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił».

16 Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.

17 Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.

18 A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.

19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

20 A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

 

Obrzezanie [Vt-6,33]

21 Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].

 

Ofiarowanie w świątyni [Vt 1,53]

22 Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.

23 Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.

24 Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

 

Starzec Symeon [Vt-1,53, Vt 1,54; Vt 4,184]

25 A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.

26 Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego

27 Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa,

28 on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

29 «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.

30 Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,

31 któreś przygotował wobec wszystkich narodów:

32 światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».

 

Proroctwo Symeona [Vt-1,54]

33 A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

34 Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą

35 A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

 

Prorokini Anna [Vt-1,54]

36 Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem

37 i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.

38 Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy

 

Powrót do Nazaretu

39 [Vt-1,59] A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret.

40 Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

 

Dwunastoletni Jezus w świątyni [Vt-1,65; Vt-1,66; Vt-1,67; Vt-1,68; Vt-1,69]

41 Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.

42 [Vt-1,66] Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.

43 Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.

44 Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.

45 Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.

46 [Vt-1,68; Vt-1,69] Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.

47 Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

48 [Vt-1,69, Vt-2,103] Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».

49 [Vt-1,15] Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»

50 Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

 

Życie w Nazarecie [Vt-1,72; por. Vt-1,70]

51 Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

52 Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.